GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

Cập nhật lúc: 15:07 12/04/2018

 
                                                

Bà H'Yim Kđoh
Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch UBND tỉnh
Chủ tịch Hội đồng
 
 


Ông Trần Phú Hùng
Giám đốc Sở Lao động – TBXH
Phó chủ tịch Hội đồng
 
 

 
Ông LÂM ĐÌNH NHIÊN
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk
Thư ký Hội đồng


 
    Quỹ Bảo trợ trẻ em là Quỹ duy nhất của nhà nước, được thành lập theo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
    Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 2002, là đơn vị sự nghiệp thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng vận động nguồn lực trong nước và Quốc tế để góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thực hiện quyền trẻ em .
    Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk có hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp xã phường, quản lý dữ liệu về trẻ em cần hỗ trợ được hỗ trợ và theo dõi sự phát triển của trẻ em sau hỗ trợ.
    Hiện nay đồng chí H' Yim Kđoh - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng bảo trợ, đồng chí Trần Phú Hùng - Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Hội đồng Bảo trợ gồm các đồng chí lãnh đạo các sở, ban nghành, các đoàn thể xã hội, các tổ chức kinh tế của tỉnh.
    Tính từ ngày thành lập đến nay Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ cho trên 30 ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các em vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Quỹ Bảo trợ đã góp một phần không nhỏ cùng với ngân sách nhà nước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần vui chơi giải trí, chữa bệnh cho trẻ em. Góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em của tỉnh Đắk Lắk.