Cập nhật lúc: 12/04/2018

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3030/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, Ngày 30 tháng 10 năm 2009

 
 

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ
máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội

                                                                              
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
          Căn cứ thông tư  liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp xã về lao động, người có công và xã hội;
          Căn cứ thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;
          Xét tờ trình số 65/TT-LĐTBXH ngày 20/10/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị quyết định về việc đề nghị quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 471/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:
          I. Vị trí, chức năng:
          1. Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
          2. Quỹ Bảo trợ trẻ em chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
          II. Nhiệm vụ và Quyền hạn:
          1. Xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt phương hướng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ (Các chương trình, dự án vận động nhằm tăng trưởng và bảo tồn nguồn quỹ, các chương trình hỗ trợ, tài trợ và các kế hoạch khác) và báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sau khi được phê duyệt.
          2. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách các thành viên trong Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
          3. Triển khai các hình thức, phương pháp vận động nhằm khai thác các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh, quốc tế cho mục tiêu bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
          4. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
          5. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đoàn thể tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
          6. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.
          7. Quản lý, sử dụng tài chính đối với các hoạt động của Quỹ theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy định của pháp luật.
          8. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi Quỹ theo sự phân công của Giám đốc Sở.
          9. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và thực hiện các chương trình dự án của Quỹ.
          10. Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.
          11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác văn thư lưu trử theo quy định của pháp luật và quy định của Giám đốc Sở; Báo cáo các hoạt động của Quỹ với Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của ban thường trực Hội đồng Bảo trợ và hội nghị toàn thể của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
          12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
          III. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:
          1. Ban lãnh đạo:
          a) Quỹ Bảo trợ trẻ em có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
          b) Giám đốc là người đứng đầu Quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Quỹ theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
          c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
          d) Việc bổ nhiệm giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định trên cơ sở thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ; việc bổ nhiệm phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
          đ) Việc khen thưởng miễn nhiệm, kỷ luật Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.
         2. Cơ cấu tổ chức gồm có:
         - Bộ phận tài vụ: Gồm có Kế toán và Thủ quỹ
         - Bộ phận nghiệp vụ: Gồm cán bộ, viên chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.
Giám đốc Quỹ ban hành quy chế làm việc của Quỹ trình Giám đốc Sở phê duyệt.
         3. Biên chế:
         Biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em do Giám đốc Sở giao trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
         Điều 2. chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
 
 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT: Tin học, Công báo;
- Lưu: VT, TH, VX.

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
   (Đã ký)         
 
 
 
Mai Hoa Niê Kđăm
In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
ipv6 ready